Reorganisatie en herstructurering

Veelal komt er een moment dat ondernemers hun onderneming onder de loep nemen. Dit kan ingegeven zijn door economische redenen of  door organisatorische redenen, maar altijd moet er een efficiëntieslag gemaakt worden en is dat het doel van de herstructurering of reorganisatie.

VDW advocaten heeft ruim 20 jaar ervaring in het opstellen van reorganisatieplannen en het implementeren daarvan. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen.

Van belang is dat in een vroeg stadium en in ieder geval voordat het besluit over de uitvoering van de reorganisatie is genomen juridisch advies wordt gevraagd over de herinrichting van de organisatie.

Door het sturen van de strategie en het reorganisatieplan, kunnen vrijwel altijd veel kosten bespaard worden.

Indien een reorganisatie ook een aanpassing in de (juridische) structuur van de onderneming met zich meebrengt, wordt de reorganisatie herstructurering genoemd.

In Nederland moet veelal de ondernemingsraad op enig moment betrokken worden bij de besluitvorming over de herinrichting van de organisatie.

Indien de reorganisatie ook ontslagen met zich meebrengt, kan het goed zijn om een sociaal plan op te stellen. Mogelijk is er ook al een sociaal plan dat vastligt in de van toepassing zijnde cao op de onderneming.

Het reorganisatie traject kent veel juridische aspecten, zowel voor werkgevers als voor werknemers. VDW advocaten leidt uw onderneming op een zorgvuldige en snelle manier door een reorganisatie traject heen.

Het kan zijn dat de wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing is op de reorganisatie omdat er in de reorganisatie afscheid wordt genomen van 20 of meer werknemers en derhalve sprake is van collectief ontslag.

De werkgever moet het ontslag dan vooraf melden bij de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. Dan geldt er een wachttijd van een maand voordat de ontslagaanvragen in behandeling kunnen worden genomen.

Ook zijn er verplichtingen voor de werkgever die in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan. Hierin staat de wettelijke verplichting van de werkgever om de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad te informeren over de reorganisatie. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie, kan het ook zijn dat er schriftelijk advies moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad.

Het bovenstaande vereist zorgvuldige en efficiënte planning. Ook omdat er bij ontslag nauwgezet moet worden gekeken naar de afspiegeling binnen de functiegroepen.

VDW advocaten kan uw onderneming daarbij bij uitstek ondersteunen.

Onderstaand enkele onderwerpen die bij een reorganisatie en herstructurering aan de orde kunnen komen en waarover VDW advocaten advies kan geven:

  • De (wijze) van reorganisatie en herstructurering van uw onderneming;
  • De mogelijkheden voor reorganisatie op grond van bedrijfseconomische redenen of organisatorische redenen;
  • Overgang van onderneming in geval van overname of doorstart;
  • Medezeggenschap in reorganisatie;
  • Opstellen reorganisatieplan en/of sociaal plan;
  • Collectieve ontslagaanvraag of individuele ontslagaanvragen bij het UWV;
  • Opstellen vaststellingsovereenkomsten in het kader van wederzijds goedvinden.