Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Van der Woude (VDW)

januari 2019

Advocatenkantoor Van der Woude (hierna: VDW) is in Haarlem gevestigd.

De in deze algemene voorwaarden gebruikte definities

 

de praktijk: Advocatenkantoor Van der Woude.
de cliënt: de opdrachtgever aan een van genoemde praktijk.

 

honorarium: de overeengekomen tegenprestatie voor de door de praktijk verleende dienstverlening.

 

verschotten: kosten die door derden bij de praktijk in rekening worden gebracht in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.

 

voorschotten: betaling bij wijze van voorschot ten behoeve van het later vastgestelde honorarium en/of verschotten en/of reiskosten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan en/of werkzaamheden verricht door of namens Advocatenkantoor Van der Woude en op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en de genoemde praktijk.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Is eenmaal een overeenkomst tussen de praktijk en een cliënt tot stand gekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze ook bij nieuwe en/of vervolgopdrachten tussen de cliënt en de praktijk van toepassing

Opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan Advocatenkantoor Van der Woude (KvK nummer; 34391841).

 

De cliënt vrijwaart de praktijk tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

Honorarium, verschotten en vervoerskosten

De kosten van uitvoering van de opdracht door de praktijk omvat het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en de vervoerskosten.

 

Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan de praktijk een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een met de cliënt af te stemmen uurtarief exclusief 21% btw, vermeerderd met 5% kantoorkostentoeslag. De praktijk is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.

 

Naast het honorarium is de cliënt aan de praktijk verschuldigd die kosten die deze ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op het griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

 

Voor de door de advocaat in verband met de uitvoering van de opdracht gereisde kilometers wordt de cliënt hetzij een bedrag ad € 0,50 per kilometer in rekening gebracht of 50% van het uurtarief conform individuele afspraak. 

Betaling

Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt telkens na afloop van een periode van één of twee kalendermaanden gedeclareerd.

 

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

 

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,- ex btw.

 

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de advocaat, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten of de overeenkomst van opdracht eenzijdig buitengerechtelijk ontbinden. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden dan wel de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Beroepsaansprakelijkheid en beperking van beroepsaansprakelijkheid, geen derdengeldenrekening

De betreffende praktijk heeft een afdoende verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid afgesloten.

 

Iedere aansprakelijkheid van de praktijk is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekeringen in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

 

Indien en voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar geen dekking verleent uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

 

De beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortvloeit uit fouten van diegenen die voor de betreffende praktijken werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

VDW heeft geen derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Archivering

Na voltooiing van de werkzaamheden of na beëindiging van de opdracht zal het papieren dossier door de cliënt op diens verzoek worden overhandigd.
Het dossier zal maximaal 7 jaar worden bewaard, waarna het dossier zal worden vernietigd.

 

De praktijk kan afgifte van de dossiers of onderdelen daarvan weigeren in het geval de cliënt rekeningen van de praktijk onbetaald heeft gelaten

Vervanging/waarneming/rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

Vervanging en waarneming tijdens vakanties en langdurige afwezigheid worden geregeld door middel van afspraken met andere in Haarlem gevestigde advocatenkantoren.

 

Julia van der Woude heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten zich geregistreerd op het gebied van Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht ieder kalender jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de praktijk en een cliënt kennis te nemen.

Kantoorklachtenregeling VDW

VDW hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die art 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt.

 

Lees meer over de klachtenregeling