[layerslider id="6"]

Corporate Governance

Voor een onderneming is een goede bestuurlijke inrichting (de Corporate Governance) van een onderneming veelal van belang.

Corporate Governance ziet op het vastleggen en uitvoeren van integer en transparant handelen, goed toezicht daarop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.

Primair zijn de bestuurders en de raad van commissarissen voor de uitvoering van de Corporate Governance verantwoordelijk. De verantwoording hiervoor moet worden afgelegd aan de aandeelhouders of andere kapitaalverschaffers, de werknemers en leveranciers en afnemers.

BVDW advocaten adviseert u graag over de inrichting en de implementatie van een goede Corporate Governance structuur, voor wat betreft:

  • Het opstellen van de arbeidscontracten voor statutair bestuurders;
  • Regelingen betreffende benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;
  • Het opstellen van een reglement met takenverdeling van het bestuur van een onderneming;
  • Het opstellen van een reglement voor de raad van commissarissen en het vastleggen van de regels met betrekking tot benoeming en ontslag van de raad van commissarissen;
  • Het beloningsbeleid voor bestuurders en raad van commissarissen;
  • Het opstellen van een gedragscode voor de onderneming (code of conduct);
  • Opstellen van een klokkenluidersregeling;
  • Opstellen en inrichten van interne geschillenbeslechting procedures;
  • Advisering ter zake conflictoplossing van directie, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen.

Neem contact op met Julia

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

Vrijwel iedereen komt wel eens in aanraking met het arbeidsrecht, hetzij als werkgever hetzij als werknemer. BVDW is gespecialiseerd op een zeer breed terrein van het arbeidsrecht.

BVDW adviseert en procedeert in arbeidsgeschillen en begeleidt aanvragen voor ontslagvergunningen (individueel en collectief ontslag).

BVDW stelt arbeidsovereenkomsten en collectieve regelingen op (handboek arbeidsvoorwaarden) en heeft veel ervaring op het gebied van harmonisering van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming.

BVDW adviseert en procedeert daarnaast over non-concurrentiebedingen en relatiebedingen en adviseert ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Ook op het gebied van ambtenarenrecht en sociaalverzekeringsrecht heeft BVDW de expertise in huis.

Ook heeft BVDW veel ervaring met het adviseren en doorvoeren van reorganisaties. BVDW wordt veelvuldig door bedrijven gevraagd het arbeidsrechtelijke deel van een overname te begeleiden.

Neem contact op met Julia