Julia M. van der Woude

Expertise

Julia van der Woude is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen, in het bijzonder het arbeidsrecht en de medezeggenschap. Zij adviseert aan en procedeert voor ondernemingen en particulieren. Zij adviseert over reorganisaties en de arbeidsrechtelijke zijde van herstructurering, ook in overnames. Zij adviseert over collectieve en individuele beëindigingsregelingen en zij begeleidt zowel ondernemingsraad als de directie in medezeggenschapstrajecten. Ook staat zij cliënten bij in het aangaan en beëindigen van (grensoverschrijdende) outsourcingstrajecten en samenwerkingsovereenkomsten die het arbeidsrecht raken.

Tevens is Julia sparringpartner en adviseert zij de Raad van Commissarissen en andere toezichthouders voor wat betreft governance en compliance issues, specifiek voor wat betreft beloningsstructuren en bonusvraagstukken van bestuurders en management.

Daarenboven heeft Julia zich toegelegd op enkele aanvullende rechtsgebieden op het snijvlak tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht/arbeidsverhoudingen

Vrijwel iedereen komt wel eens in aanraking met het arbeidsrecht, hetzij als werkgever hetzij als werknemer. VDW is gespecialiseerd op een zeer breed terrein van het arbeidsrecht.

VDW adviseert en procedeert in arbeidsgeschillen en begeleidt aanvragen voor ontslagvergunningen (ook collectief ontslag).

VDW stelt arbeidsovereenkomsten en collectieve regelingen op (handboek arbeidsvoorwaarden) en heeft veel ervaring op het gebied van harmonisering van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming.

VDW adviseert en procedeert daarnaast over non-concurrentiebedingen en relatiebedingen en adviseert ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Ook op het gebied van ambtenarenrecht en sociaalverzekeringsrecht heeft VDW de expertise in huis.

Ook heeft VDW veel ervaring met het adviseren en doorvoeren van reorganisaties. VDW wordt veelvuldig door bedrijven gevraagd het arbeidsrechtelijke deel van een overname te begeleiden.
VDW stelt beleid op voor bedrijven ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en adviseert werknemers en/of opdrachtnemers en/of bestuurders in geval zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag (zie Julia van der Woude The Voice of Holland), ook ten aanzien van schadevergoeding. In voorkomende gevallen wordt VDW ingeschakeld als adviseur voor de DEVP, deexternevertrouwenspersoon.nl.

Medezeggenschapsrecht

Reorganisatie en herstructurering

Veelal komt er een moment dat ondernemers hun onderneming onder de loep nemen. Dit kan ingegeven zijn door economische redenen of  door organisatorische redenen, maar altijd moet er een efficiëntieslag gemaakt worden en is dat het doel van de herstructurering of reorganisatie.

VDW advocaat heeft ruim 20 jaar ervaring in het opstellen van reorganisatieplannen en het implementeren daarvan. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen.

Van belang is dat in een vroeg stadium en in ieder geval voordat het besluit over de uitvoering van de reorganisatie is genomen juridisch advies wordt gevraagd over de herinrichting van de organisatie.

Door het sturen van de strategie en het reorganisatieplan, kunnen vrijwel altijd veel kosten bespaard worden.

Indien een reorganisatie ook een aanpassing in de (juridische) structuur van de onderneming met zich meebrengt, wordt de reorganisatie herstructurering genoemd.

In Nederland moet veelal de ondernemingsraad op enig moment betrokken worden bij de besluitvorming over de herinrichting van de organisatie.

Indien de reorganisatie ook ontslagen met zich meebrengt, kan het goed zijn om een sociaal plan op te stellen. Mogelijk is er ook al een sociaal plan dat vastligt in de van toepassing zijnde cao op de onderneming.

Het reorganisatie traject kent veel juridische aspecten, zowel voor werkgevers als voor werknemers. VDW advocaat leidt uw onderneming op een zorgvuldige en snelle manier door een reorganisatie traject heen.

Het kan zijn dat de wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing is op de reorganisatie omdat er in de reorganisatie afscheid wordt genomen van 20 of meer werknemers en derhalve sprake is van collectief ontslag.

De werkgever moet het ontslag dan vooraf melden bij de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. Dan geldt er een wachttijd van een maand voordat de ontslagaanvragen in behandeling kunnen worden genomen.

Ook zijn er verplichtingen voor de werkgever die in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan. Hierin staat de wettelijke verplichting van de werkgever om de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad te informeren over de reorganisatie. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie, kan het ook zijn dat er schriftelijk advies moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad.

Het bovenstaande vereist zorgvuldige en efficiënte planning. Ook omdat er bij ontslag nauwgezet moet worden gekeken naar de afspiegeling binnen de functiegroepen.

VDW advocaat kan uw onderneming daarbij bij uitstek ondersteunen.

Onderstaand enkele onderwerpen die bij een reorganisatie en herstructurering aan de orde kunnen komen en waarover VDW advocaat advies kan geven:

  • De (wijze) van reorganisatie en herstructurering van uw onderneming;
  • De mogelijkheden voor reorganisatie op grond van bedrijfseconomische redenen of organisatorische redenen;
  • Overgang van onderneming in geval van overname of doorstart;
  • Medezeggenschap in reorganisatie;
  • Opstellen reorganisatieplan en/of sociaal plan;
  • Collectieve ontslagaanvraag of individuele ontslagaanvragen bij het UWV;
  • Opstellen vaststellingsovereenkomsten in het kader van wederzijds goedvinden.

Intervisie voor advocaten

Werkwijze

Door de ruime ervaring in het (internationale) bedrijfsleven is Julia in staat complexe zaken en geschillen op een pragmatische en creatieve wijze op te lossen waarbij oog is voor het feit dat voor ondernemers, maar zeker ook voor particulieren, goede bereikbaarheid, snel en zorgvuldig werk, betrokkenheid en goede communicatie bijdragen aan een optimaal resultaat. Julia werkt al vanaf het begin van haar loopbaan voor internationale bedrijven en cliënten en is gewend ook in de Engelse taal te werken.

Julia van der Woude vindt het van belang voor haar cliënten dat op voorhand, bij het aangaan van de opdracht, volledige transparantie is over het uurtarief dat wordt gehanteerd en dat er een inschatting wordt gemaakt van de kosten. Julia hanteert een gemiddeld uurtarief van € 230,– ex BTW en ex 5% kantoorkosten. Bij het aangaan van de opdracht wordt het uurtarief overeengekomen waarbij er altijd ook wordt gekeken naar het (financiële) belang van de zaak. Er wordt gewerkt en tijd geschreven en gedeclareerd in eenheden van 6 minuten.

 

Voor mediation hanteert Julia een uurtarief tussen de € 160,- en € 190,- ex BTW.

Tarieven

Achtergrond

Julia studeerde Nederlandse Taal & Letterkunde en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is zij gaan werken voor de Reclame Code Commissie. Sinds 1995 is Julia advocaat. Zij is haar loopbaan gestart bij een middelgroot advocatenkantoor in Amersfoort. Inmiddels heeft zij ruim 25 jaar gewerkt, zowel in het internationale bedrijfsleven als Senior Corporate Counsel (voor Liberty Global) en als advocaat. Op dit moment is zij nog steeds aan het bedrijfsleven verbonden doordat zij parttime werkt als advocaat van PNO Consultants B.V. op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap. Julia van der Woude heeft in 2010 een niche advocatenkantoor op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht opgericht en is sindsdien partner van Van der Woude advocaten te Haarlem. Vanaf juli 2016 tot en met december 2018 voerde Julia samen met Ernie Bongers praktijk onder de naam Bongers Van der Woude advocaten.

Julia studeerde af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1992 en voltooide vervolgens in 1994 een LLM aan de New York University School of Law (MCJ) te New York. Na die tijd heeft zij in 2004 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) voltooid. Julia is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Daarnaast heeft zij in 2007/2008 een post-doctorale Leergang Ondernemingsrecht gevolgd aan de Juridische Academie te Zeist. In 2021 heeft Julia de opleiding ADR Legal Mediation gevolgd en bij Hemingway de cyclus de Commissaris.