Privacyverklaring

VDW respecteert de privacy van haar cliënten, van de bezoekers van haar website en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

  1. Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens: Advocatenkantoor Van der Woude (VDW). De contactpersoon voor privacy zaken is
mr J.M. van der Woude, bereikbaar onder nummer 06 110 122 36  per e-mail via vanderwoude@vdw-adv.nl  en post op het adres Energieplein 6 te Haarlem (2031 TC).

 

  1. Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
a. Voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor wij worden ingeschakeld.
b. Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan ons stellen.
c. Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons kantoor.

 

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

– Wettelijke plicht;

– Uitvoering van de overeenkomst van opdracht of gerechtelijke benoeming;

– Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens).

 

  1. Organisaties die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden verstrekt:

-Gerechtelijke instanties of arbitrale colleges;
-Advocaat van de wederpartij;
-Toezichthouders;
-Derde partijen die IT-diensten verlenen en met wie Van der Woude een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

 

  1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.
Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal 3 jaar.

 

  1. Uw privacyrechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

– inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;
– verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
– het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;
– verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
-het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.

 

  1. Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen die gegevens voor ons verwerken, sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

 

  1. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018. Wij behouden het recht voor deze te wijzigen.